Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA, Warszawska 3/1, 59-900, Zgorzelec (dalej „My”, „GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA”)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: kontakt@antyki-zgorzelec.pl,

adres pocztowy: GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA, Warszawska 3/1, 59-900, Zgorzelec

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych usług

rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA , którym jest:

prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA, usług bądź towarów osób trzecich;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

prowadzenie badań i analiz GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA , między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb klientów;

obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez kontakt z nami w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoimi wcześniejszymi zamówieniami.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub

adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA , wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez GALERIA STYLOWE WNĘTRZE KATARZYNA SAWICKA polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak i oświadczam że, zostałem/am poinformowany o przysługujących mi prawach(zapoznałem/am się z „obowiązkiem informacyjnym RODO na podstawie 13 artykułu”).


 Regulamin Sklepu 


Zamówienia od Kupujących - Klientów naszego sklepu internetowego przyjmowane są przez internet po uprzednim kontakcie telefonicznym: kom. 516 134 616 (8;00-20:00) lub 75 77 16 515 (10;00 - 17;00).

Złożenie zamówienia poprzedza rejestracja kupującego w naszym sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wypełniając w/w formularz klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez nasz sklep w celach handlowych, zgodnie z artykułem 13 RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Stylowe Wnętrze Katarzyna Sawicka. Przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym (Galeria Stylowe Wnętrze) a Kupującym (Państwem), w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszych usług

rozwiązywania problemów technicznych

obsługi reklamacji, w przypadku jej zaistnienia

kontaktowania się z Państwem, w celu dogadania szczegółów transakcji

Dodatkowo przepisy prawne wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane w celach marketingowych prowadzonych przez nasz sklep internetowy, polegający min na kontaktowaniu się telefonicznie lub mailowo, w celach prowadzenia badań i analiz naszego sklepu pod katem funkcjonalności, poprawy działania usług, czy oszacowania zainteresowań i potrzeb klientów, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych naszego sklepu, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

Również za zgodą przetwarzamy Państwa dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ogranicaenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim które min. zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, konsultingowe. Dane osobowe możemy przekazać także organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Państwa dane osobowe przechowujemy maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

Akceptując w/w regulamin wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Galerię Stylowe Wnętrze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016, jak i zapoznali się Państwo z obowiązkiem informacyjnym RODO opisanym w w/w Regulaminie.Email: kontakt@antyki-zgorzelec.pl

stylowewnetrze@o2.pl

tel.kom. 516 134 616 lub 75 77 16 515Przed przystąpieniem do zakupów należy zaznajomić się ze stroną WYSYŁKA, gdzie omówiono szczegółowo ten etap zamówienia.

ŻYCZĘ UDANYCH ZAKUPÓW!!!Strona głównaStrona główna


 

jest pusty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Aktualnie brak promocji